بکر و نابمعرفی مجموعه، محصولات و اطلاعات تماس

معرفی بکر و ناب

دسته بندی فعالیت :صنایع غذایی
محصولات اصلی:دستگاه روغنگیری خانگی و فروشگاهی
سال تاسیس:----

دستگاه روغنگیری خانگی و فروشگاهیبیشتر

ارسال پیام برای فروشنده

همچنین میخواهم تاتماس با فروشنده