مرمریت دیپلماتاسلب _ تایل _ پله
مرمریت نمیناسلب _ تایل _ پله
1وزن بسیار پایین ( حدود 250 کیلوگرم در متر مکعب)
2ضریب انتقال حرارت بسیار پائین
3 عایق حرارتی
4 عدم وجود نفوذ موئینه

پشتیبانی ویترین نت

۰۲۱ - ۶۶۹۶۵۱۶۰