ویترین نت

پكیج برنزی

۴۵۰ هزار
تومان
سه دقیقه معرفی محصول
معرفی گرافیكی سه مشخصه مهم محصول(كال اوت)
درج لوگوی سازنده و فروشنده
معرفی فروشنده در انتهای ویدیو
---
با شماره ۶۶۹۶۵۱۶۰-۰۲۱ تماس بگیرید

پكیج نقره ای

۵۶۰ هزار
تومان
سه دقیقه معرفی محصول
معرفی گرافیكی پنج مشخصه مهم محصول(كال اوت)
درج لوگوی سازنده و فروشنده
معرفی فروشنده در انتهای ویدیو
---
با شماره ۶۶۹۶۵۱۶۰-۰۲۱ تماس بگیرید

پكیج طلایی

۸۷۰ هزار
تومان
پنج دقیقه معرفی محصول
معرفی گرافیكی پنج مشخصه مهم محصول(كال اوت)
درج لوگوی سازنده و فروشنده
معرفی فروشنده در انتهای ویدیو
استفاده از كارشناس (در صورت تمایل سفارش دهنده)
با شماره ۶۶۹۶۵۱۶۰-۰۲۱ تماس بگیرید