ثبت نام تامین کنندگان ورود
ویترین نت
یک درخواست چندین قیمت ویترین نت
درخواست قیمت

پكیج برنزی

۴۵۰ هزار
تومان
سه دقیقه معرفی محصول
معرفی گرافیكی سه مشخصه مهم محصول(كال اوت)
درج لوگوی سازنده و فروشنده
معرفی فروشنده در انتهای ویدیو
---
با شماره ۶۶۹۶۵۱۶۰-۰۲۱ تماس بگیرید

پكیج نقره ای

۵۶۰ هزار
تومان
سه دقیقه معرفی محصول
معرفی گرافیكی پنج مشخصه مهم محصول(كال اوت)
درج لوگوی سازنده و فروشنده
معرفی فروشنده در انتهای ویدیو
---
با شماره ۶۶۹۶۵۱۶۰-۰۲۱ تماس بگیرید

پكیج طلایی

۸۷۰ هزار
تومان
پنج دقیقه معرفی محصول
معرفی گرافیكی پنج مشخصه مهم محصول(كال اوت)
درج لوگوی سازنده و فروشنده
معرفی فروشنده در انتهای ویدیو
استفاده از كارشناس (در صورت تمایل سفارش دهنده)
با شماره ۶۶۹۶۵۱۶۰-۰۲۱ تماس بگیرید