نهال پالونیا

کد محصول: VN-7573کد محصول ویترین نت
حداقل سفارش: 1 متر مکعب
10,000تومان
درخواست آخرین قیمتتماس
سن برداشت اقتصادی5 الی 8 سال
تعداد درخت در هکتار625هزار الی چهل هزار نهال
فاصله کاشت4*4 یا 2*5 یا 3*3 یا 1*1یا نیم در نیم
محصول درآمدیچوب ، سرشاخه ، برگ و عسل
میزان چوب در سال پنجمنیم متر مکعب
میزان چوب در سال هشتمیک متر مکعب
میزان آبدهیهر درخت پنج الی بیست لیتر در هفته

توضیحات نهال پالونیا

نهال پالونیا هیبرید اصلاح شده و سریع الرشد است.
روش تکثیر نهال پالونیا به صورت بذر ، ریشه و قلمه و کشت بافت است.
محصول درآمدی نهال پالونیا چوب ، سرشاخه،برگ و عسل است.
میزان آبدهی هر درخت پنج الی بیست لیتر در هفته است.

تصحیح شماره ارسال مجدد رمز

کد تایید را وارد کنید .